Niezalogowany
zmień rozmiar:

Szanowni Rodzice

Wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat.  Wychowanie przedszkolne jest realizowane w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w niektórych szkołach podstawowych.

W terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych rodzice/prawni opiekunowie dzieci, które obecnie uczęszczają do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych składają deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2017/2018  w przedszkolu/szkole, do której uczęszcza dziecko. W przypadku, gdy rodzic nie złoży deklaracji w ww. terminie, dziecko traci status kontynuującego wychowanie przedszkolne.

Zmiana placówki lub utrata przez dziecko statusu dziecka kontynuującego, w sytuacji gdy rodzic chce aby dziecko realizowało nadal wychowanie przedszkolne spowoduje konieczność wzięcia udziału w postępowaniu rekrutacyjnym. Rodzic wówczas powinien złożyć wniosek.

Do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przyjmuje się dzieci zamieszkałe na obszarze miasta Zabrze. Pierwszeństwo w przyjęciu mają dzieci obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne, tj. dzieci 6-letnie oraz posiadające decyzję o odroczeniu od realizacji obowiązku szkolnego.

Postępowanie rekrutacyjne dotyczy:

 • dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym,
 • dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ubiegających się o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego ogólnodostępnego,
 • dzieci nieposiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego ubiegających się o przyjęcie do oddziału integracyjnego w przedszkolu lub oddziału przedszkolnego integracyjnego, w tym dzieci posiadających decyzję o odroczeniu od realizacji obowiązku szkolnego.

Postępowanie rekrutacyjne do zabrzańskich publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez  Miasto Zabrze na rok szkolny 2017/2018, rozpocznie się od 24 kwietnia 2017 r.

Wniosek o przyjęcie dziecka można będzie składać w terminie od 24 kwietnia 2017 r. od godz.: 12:00 do    9 maja 2017 r. do godz.: 15:00

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w publicznych szkołach podstawowych, prowadzonych przez Miasto określono w  Zarządzeniu Nr 202/WO/2017 Prezydenta Miasta Zabrze z dnia 15 marca 2017 r. (zarządzenie)

Postępowania rekrutacyjne do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Zabrze na rok szkolny 2017/2018 prowadzone będzie wg następujących etapów:

 • postępowanie rekrutacyjne na wolne miejsca,

 • pierwszy etap postępowania rekrutacyjnego, w przypadku gdy liczba kandydatów jest większa od liczby miejsc w danym przedszkolu lub oddziale przedszkolnym.
  Na tym etapie brane są pod uwagę łącznie kryteria ustawowe, mające jednakową wartość (art. 131 ust. 2 ustawy Prawo oświatowe  Dz. U. z 2017 r. poz. 59).

  1) wielodzietność rodziny kandydata;

  2) niepełnosprawność kandydata;

  3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;

  4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;

  5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;

  6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;

  7) objęcie kandydata pieczą zastępczą.
 •       drugi etap postępowania rekrutacyjnego, prowadzony w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych po pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub gdy dana placówka dysponuje nadal wolnymi miejscami. Na tym etapie brane są pod uwagę kryteria i liczba punktów za dane kryterium, określone w Uchwale Nr XXXVIII/428/17 Rady Miasta Zabrze z dnia 13 marca 2017 r. w sprawie określenia na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w publicznych szkołach podstawowych, prowadzonych przez Miasto Zabrze kryteriów i przyznania każdemu kryterium liczby punktów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów. (uchwała)

Postępowanie rekrutacyjne do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w publicznych szkołach podstawowych funkcjonujących na terenie miasta Zabrze, na rok szkolny 2017/2018, wzorem lat ubiegłych odbędzie się przy wsparciu systemu elektronicznego. Szczegółowe zasady ujednoliconego wspomaganego elektronicznie postępowania rekrutacyjnego zostaną określone w Zarządzeniu Prezydenta Miasta Zabrze (zarządzenie)

Od  01 września 2017 r. rodzice dzieci, które ukończyły 2,5 roku zamieszkałe na obszarze miasta Zabrze oraz rodzice dzieci w wieku 2,5-6 lat niebędące mieszkańcami Zabrza mogą ubiegać się o przyjęcie dziecka do publicznego przedszkola lub oddziału przedszkolnego zorganizowanego w publicznej szkole podstawowej tylko w przypadku gdy placówki te dysponują wolnymi miejscami.

Rekrutacja ID: 109; Wersja: 7.102.278.1017 Harmonogram ID: 188;