Szanowni Rodzice


            Wzorem lat ubiegłych, postępowanie rekrutacyjne do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w publicznych szkołach podstawowych funkcjonujących na terenie miasta Zabrze, na rok szkolny 2015/2016 odbędzie się przy wsparciu systemu elektronicznego.


            Ujednolicone, wspomagane elektronicznie postępowanie rekrutacyjne obejmuje przyjmowanie: dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym, dzieci posiadające orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego ubiegające się o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego ogólnodostępnych, dzieci nieposiadające orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego ubiegające się o przyjęcie do oddziału integracyjnego w przedszkolu lub oddziału przedszkolnego integracyjnego, w tym dzieci posiadające decyzję o odroczeniu od realizacji obowiązku szkolnego, zamieszkałe na obszarze miasta Zabrze.  Ujednolicone, wspomagane elektronicznie postępowanie rekrutacyjne obejmuje następujące etapy przyjmowania dzieci: na wolne miejsca, pierwszy etap postępowania rekrutacyjnego oraz drugi etap postępowania rekrutacyjnego.


            Zasady ujednoliconego wspomaganego elektronicznie postępowania rekrutacyjnego określa Zarządzenie Nr 214/WO/2015 Prezydenta Miasta Zabrze z dnia 7 kwietnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia na rok szkolny 2015/2016 ujednoliconego, wspomaganego elektronicznie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w publicznych szkołach podstawowych, prowadzonych przez Miasto Zabrze.


Etapy przyjmowania dzieci do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Zabrze na rok szkolny 2015/2016:1. złożenie deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w danej placówce. Rodzice dzieci przyjętych do danego publicznego przedszkola lub oddziału przedszkolnego składają w tej placówce ww. deklarację w terminie od 07 kwietnia (godz. 06:00) do 13 kwietnia 2015 r. (godz. 12:00). Dzieci, których rodzice złożą deklarację w powyższym terminie, nie biorą udziału w postępowaniu rekrutacyjnym. W przypadku, gdy rodzic nie złoży deklaracji w ww. terminie lub zamierza zmienić placówkę, dziecko traci status kontynuującego wychowanie przedszkolne, a rodzic jest zobowiązany do złożenia wniosku o przyjęcie do wybranej placówki, celem uczestniczenia dziecka w postępowaniu rekrutacyjnym.


2. postępowanie rekrutacyjne na wolne miejsca.  Do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przyjmuje się  dzieci zamieszkałe na obszarze miasta Zabrze. Pierwszeństwo w przyjęciu mają dzieci obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne oraz dzieci 4-letnie, którym gmina ma obowiązek umożliwić korzystanie z wychowania przedszkolnego.


3. pierwszy etap postępowania rekrutacyjnego, w przypadku gdy liczba kandydatów jest większa od liczby miejsc w danym przedszkolu lub oddziale przedszkolnym. Na tym etapie brane są pod uwagę łącznie ustawowe kryteria, mające jednakową wartość.


4. drugi etap postępowania rekrutacyjnego, prowadzony w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych po pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub gdy dana placówka dysponuje nadal wolnymi miejscami. Na tym etapie brane są pod uwagę kryteria i liczba punktów za dane kryterium, określone w Uchwale Nr VII/59/15 Rady Miasta Zabrze z dnia 23 lutego 2015 r. w sprawie określenia na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w publicznych szkołach podstawowych, prowadzonych przez Miasto Zabrze kryteriów i przyznawania każdemu kryterium liczby punktów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów.


5. postępowanie uzupełniające, prowadzone w przypadku gdy po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego przedszkole lub oddział przedszkolny będzie nadal dysponował wolnymi miejscami. Postępowanie to prowadzi dyrektor danej placówki. Postępowanie to powinno się zakończyć do końca sierpnia 2015 r.


Terminy dotyczące ww. etapów przyjmowania dzieci do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w publicznych szkołach podstawowych na rok szkolny 2015/2016 są takie same i zostały określone przez dyrektorów ww. placówek, w uzgodnieniu z Prezydentem Miasta


Zasady ogólne postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2015/2016


  1. Do publicznego przedszkola lub oddziału przedszkolnego zorganizowanego w publicznej szkole podstawowej przyjmuje się dzieci zamieszkałe na obszarze miasta Zabrze, na wniosek rodzica, po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego.

 1. 2. Niezłożenie w wyznaczonym terminie w wybranej placówce wniosku o przyjęcie dziecka, wyklucza udział dziecka w postępowaniu rekrutacyjnym.

 2. 3. O przyjęcie do publicznego przedszkola mogą ubiegać się dzieci objęte wychowaniem przedszkolnym, tj. dzieci w wieku 3-5 lat, a także dzieci posiadające decyzję dyrektora szkoły podstawowej o odroczeniu od realizacji obowiązku szkolnego. Decyzję tę należy dołączyć do wniosku o przyjęcie dziecka.

 3. 4. Do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej mogą zostać przyjęte dzieci 5-letnie i odroczone.

 4. 5. Rodzice mają prawo wybrać 3 publiczne placówki, wpisując je we wniosku w kolejności od najbardziej do najmniej preferowanej.

 5. 6. Przed podjęciem decyzji o wyborze placówki, rodzic ma możliwość zapoznania się z ofertą placówek biorących udział w postępowaniu rekrutacyjnym na stronie: https://przedszkola-zabrze.nabory.pl

 6. 7. Rodzice zapisując dziecko do przedszkola mogą skorzystać z dwóch możliwości:
 • - Rodzice samodzielnie wypełniają formularz wniosku w wersji elektronicznej. Formularz jest dostępny pod adresem https://przedszkola-zabrze.nabory.pl. Po wypełnieniu wniosku należy go wydrukować, podpisać i dostarczyć do przedszkola pierwszego wyboru wraz z załącznikami. W przedszkolu wniosek zostaje zweryfikowany i zatwierdzony w systemie.
 • -  Osoby nie posiadające dostępu do Internetu mogą zwrócić się do przedszkola pierwszego wyboru w celu elektronicznego wypełnienia wniosku przez pracownika przedszkola.

 1. 8. Postępowanie rekrutacyjne do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora danej placówki.

 2. 9. Wyniki postępowania rekrutacyjnego podaje się do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie list w widocznym miejscu w siedzibie placówki oraz indywidualnie dla rodzica dziecka po zalogowaniu się do systemu za pomocą utworzonego przez siebie, unikatowego loginu i hasła.

 3. 10. Rodzicom przysługuje prawo odwołania od odmowy przyjęcia dziecka do danej placówki zgodnie z zapisami ustawy o systemie oświaty.

Poza ujednoliconym, wspomaganym elektronicznie postępowaniem rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Zabrze na rok szkolny 2015/2016 pozostają:


- dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ubiegające się o przyjęcie do oddziałów specjalnych i oddziałów integracyjnych w publicznych przedszkolach lub oddziałów przedszkolnych integracyjnych zorganizowanych w publicznych szkołach podstawowych. Rodzice ww. dzieci, które dotychczas nie realizowały wychowania przedszkolnego, składają do dyrektora przedszkola lub szkoły (z oddziałami integracyjnymi lub specjalnymi) wniosek o przyjęcie dziecka wraz z wymaganymi dokumentami tj. aktualnym orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, wnioskiem o zapewnieniem kształcenia specjalnego. W przypadku dzieci posiadających decyzję o odroczeniu realizacji obowiązku szkolnego należy złożyć również niniejsza decyzję.


- dzieci, które ukończyły 2,5 roku zamieszkałe na obszarze miasta Zabrze. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, dzieci te mogą zostać objęte wychowaniem przedszkolnym. Jednakże rodzic może starać się o przyjęcie dziecka do publicznego przedszkola posiadającego nadal wolne miejsca dopiero w postępowaniu uzupełniającym. W terminie od 19 sierpnia 2015 r. rodzic winien złożyć do dyrektora ww. przedszkola wniosek wraz z wymaganymi oświadczeniami i dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez dziecko wskazanych we wniosku kryteriów.


- dzieci zamieszkałe poza obszarem miasta Zabrze. Dzieci te  mogą być przyjęte  do publicznego przedszkola lub odpowiednio do oddziału przedszkolnego zorganizowanego w publicznej szkole podstawowej, jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego miasto Zabrze nadal będzie dysponowało wolnymi miejscami w tym przedszkolu lub oddziale przedszkolnym.  Jednakże rodzic może starać się o przyjęcie dziecka do publicznego przedszkola lub oddziału przedszkolnego dopiero w postępowaniu uzupełniającym. W terminie od 26 sierpnia 2015r. rodzic winien złożyć do dyrektora placówki posiadającej nadal wolne miejsca wniosek wraz z wymaganymi oświadczeniami i dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez dziecko wskazanych we wniosku kryteriów.