Rekrutacja 2016

Przedszkola 2016/2017
Niezalogowany
zmień rozmiar:

Szanowni Rodzice

             Na podstawie art. 20w ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 t. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz.2156 z późniejszymi zmianami) rodzice dzieci przyjętych w roku szkolnym 2015/2016 do danego publicznego przedszkola lub oddziału przedszkolnego zorganizowanego w publicznej szkole podstawowej składają w tej placówce deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w terminie od 25 stycznia  od godz. 08:00 do 01 lutego 2016 r. do godz. 08:00. Dzieci, których rodzice złożą deklarację w powyższym terminie, nie biorą udziału w postępowaniu rekrutacyjnym. W przypadku, gdy rodzic nie złoży deklaracji w ww. terminie, dziecko traci status kontynuującego wychowanie przedszkolne. W takiej sytuacji oraz w sytuacji zamiaru zmiany placówki rodzic jest zobowiązany do złożenia wniosku o przyjęcie do wybranej placówki, celem uczestniczenia dziecka w postępowaniu rekrutacyjnym.   

                 Rekrutacja do zabrzańskich publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Zabrze rozpoczyna się od 1 lutego 2016 r. od godz.: 12:00. Wniosek o przyjęcie dziecka można składać w terminie do 15 lutego 2016 do godz.: 15:00.

           Do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przyjmuje się dzieci zamieszkałe na obszarze miasta Zabrze. Pierwszeństwo w przyjęciu mają dzieci obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne, tj. dzieci 6-letnie oraz posiadające decyzję o odroczeniu od realizacji obowiązku szkolnego, a także dzieci 5-letnie i 4-letnie, którym gmina ma obowiązek umożliwić korzystanie z wychowania przedszkolnego.

            Przed podjęciem decyzji o miejscu realizacji przez dziecko wychowania przedszkolnego, od  01 lutego 2016 r. rodzic będzie miał możliwość zapoznania się z ofertą placówek biorących udział w postępowaniu rekrutacyjnym na stronie: https://przedszkola-zabrze.nabory.pl Rodzic może wybrać 3 publiczne placówki.

        Postępowanie rekrutacyjne do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w publicznych szkołach podstawowych funkcjonujących na terenie miasta Zabrze, na rok szkolny 2016/2017, wzorem lat ubiegłych odbędzie się przy wsparciu systemu elektronicznego.

            Ujednolicone, wspomagane elektronicznie postępowanie rekrutacyjne obejmuje przyjmowanie:

  • dzieci objęte wychowaniem przedszkolnym,
  • dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ubiegające się o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego ogólnodostępnych,
  • dzieci nieposiadające orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego ubiegające się o przyjęcie do oddziału integracyjnego w przedszkolu lub oddziału przedszkolnego integracyjnego, w tym dzieci posiadające decyzję o odroczeniu od realizacji obowiązku szkolnego, zamieszkałe na obszarze miasta Zabrze.            

            Zasady ujednoliconego wspomaganego elektronicznie postępowania rekrutacyjnego określa Zarządzenie Nr 40/WO/2016 Prezydenta Miasta Zabrze z dnia 25 stycznia 2016 r. w sprawie wprowadzenia na rok szkolny 2016/2017 ujednoliconego, wspomaganego elektronicznie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w publicznych szkołach podstawowych, prowadzonych przez Miasto Zabrze (zakładka "Prawo")

              Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego  przyjmowania dzieci do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w publicznych szkołach podstawowych na rok szkolny 2016/2017 zostały określone w Zarządzeniu Nr 39/WO/2016 Prezydenta Miasta Zabrze z dnia 25 stycznia 2016 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w publicznych szkołach podstawowych, prowadzonych przez Miasto Zabrze, na rok szkolny 2016/2017 (zakładka "Prawo")         


Etapy ujednoliconego wspomaganego elektronicznie postępowania rekrutacyjnego dzieci do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Zabrze na rok szkolny 2016/2017:

1. postępowanie rekrutacyjne na wolne miejsca. 

2. pierwszy etap postępowania rekrutacyjnego, w przypadku gdy liczba kandydatów jest większa od liczby miejsc w danym przedszkolu lub oddziale przedszkolnym. Na tym etapie brane są pod uwagę łącznie ustawowe kryteria, mające jednakową wartość.

3. drugi etap postępowania rekrutacyjnego, prowadzony w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych po pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub gdy dana placówka dysponuje nadal wolnymi miejscami. Na tym etapie brane są pod uwagę kryteria i liczba punktów za dane kryterium, określone w Uchwale Nr VII/59/15 Rady Miasta Zabrze z dnia 23 lutego 2015 r. w sprawie określenia na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w publicznych szkołach podstawowych, prowadzonych przez Miasto Zabrze kryteriów i przyznawania każdemu kryterium liczby punktów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów (zakładka "Prawo")

Po zakończeniu ujednoliconego wspomaganego elektronicznie postępowania rekrutacyjnego w przypadku gdy przedszkole lub oddział przedszkolny będzie nadal dysponował wolnymi miejscami dyrektor placówki prowadzi postępowanie uzupełniające.


Zasady ogólne postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2016/2017

1. Do publicznego przedszkola lub oddziału przedszkolnego zorganizowanego w publicznej szkole podstawowej przyjmuje się dzieci, na wniosek rodzica, po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego.

2. Niezłożenie w wyznaczonym terminie w wybranej placówce wniosku o przyjęcie dziecka, wyklucza udział dziecka w postępowaniu rekrutacyjnym.

3. O przyjęcie do publicznego przedszkola mogą ubiegać się dzieci objęte wychowaniem przedszkolnym, tj. dzieci w wieku 3-6 lat, a także dzieci posiadające decyzję dyrektora szkoły podstawowej o odroczeniu od realizacji obowiązku szkolnego. Decyzję tę należy dołączyć do wniosku o przyjęcie dziecka.

4. Do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej mogą zostać przyjęte dzieci 6-letnie oraz odroczone od realizacji obowiązku szkolnego.
Decyzję o odroczeniu należy dołączyć do wniosku o przyjęcie dziecka.
 
5.
Rodzic zapisując dziecko do przedszkola/oddziału przedszkolnego może skorzystać z dwóch możliwości:
  • samodzielnie wypełnić formularz wniosku w wersji elektronicznej. Formularz jest dostępny pod adresem https://przedszkola-zabrze.nabory.pl. Po wypełnieniu wniosku należy go wydrukować, podpisać i dostarczyć do placówki pierwszego wyboru wraz z załącznikami. W placówce wniosek zostaje zweryfikowany i zatwierdzony w systemie.
  • w przypadku braku dostępu  do Internetu może zwrócić się do placówki pierwszego wyboru w celu elektronicznego wypełnienia wniosku przez pracownika placówki.

6. Wyniki postępowania rekrutacyjnego podaje się do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie list w widocznym miejscu w siedzibie placówki. Z wynikami postępowania rodzic może się zapoznać również indywidualnie  po zalogowaniu się do systemu za pomocą utworzonego przez siebie, unikatowego loginu i hasła.

           Ujednolicone, wspomagane elektronicznie postępowanie rekrutacyjne do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Zabrze na rok szkolny 2016/2017 nie obejmuje dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ubiegające się o przyjęcie do oddziałów specjalnych i oddziałów integracyjnych w publicznych przedszkolach lub oddziałów przedszkolnych integracyjnych zorganizowanych w publicznych szkołach podstawowych. Rodzice ww. dzieci, które dotychczas nie realizowały wychowania przedszkolnego, składają do dyrektora przedszkola lub szkoły (z oddziałami integracyjnymi lub specjalnymi) wniosek o przyjęcie dziecka wraz z wymaganymi dokumentami tj. aktualnym orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, wnioskiem o zapewnienie kształcenia specjalnego. W przypadku dzieci posiadających decyzję o odroczeniu realizacji obowiązku szkolnego należy złożyć również niniejsza decyzję.

        Od 01 września 2016 rodzice dzieci, które ukończyły 2,5 roku zamieszkałe na obszarze miasta Zabrze oraz rodzice dzieci w wieku 3-6 lat niebędące mieszkańcami Zabrza mogą ubiegać się o przyjęcie dziecka do publicznego przedszkola lub oddziału przedszkolnego zorganizowanego w publicznej szkole podstawowej tylko w przypadku gdy placówki te dysponują wolnymi miejscami.

       Ponadto informujemy, że w Zabrzu funkcjonują następujące niepubliczne przedszkola i inne formy wychowania przedszkolnego:
- Językowa Akademia Przedszkolaka "MAGIC FAIRYLAND" - link
- Katolickie Przedszkole "TĘCZA" - link
- Niepubliczne Językowo-Sportowe Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi "MIRIADA" - link
- Przedszkole Prywatne "UŚMIECH" - link
- Społeczne Przedszkole Integracyjne "SKRZAT" - link
- Zabrzańskie Towarzystwo Rodziców, Opiekunów i Przyjaciół Dzieci Specjalnej Troski - link
- Zabrzańskie Towarzystwo Szkolne "NASZA SZKOŁA" - link
Rekrutacja ID: 108; Wersja: 6.122.249.503