Niezalogowany
zmień rozmiar:

DRODZY RODZICE,

elektroniczna rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2020/2021 została zakończona.

Jeżeli Państwa dziecko brało udział w postępowaniu rekrutacyjnym na wolne miejsca w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych i nie zostało zakwalifikowane do żadnej spośród wymienionych we wniosku placówek, otrzymacie Państwo informację ze wskazaniem placówki wychowania przedszkolnego, która może przyjąć dziecko. Ponadto będziecie Państwo zobowiązani potwierdzić wolę uczęszczania dziecka do wskazanego przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej w sposób określony w przedmiotowej informacji.

Kierowanie na wolne miejsca do placówki będą prowadzone na podstawie art.31 ust.10 ustawy Prawo oświatowe (Dz.U. z 2019 r. poz. 1148 z późn.zm.), które będzie trwało sukcesywnie, aż do wyczerpania wolnych miejsc.Szanowni Państwo!


Wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat. Wychowanie przedszkolne jest realizowane w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w niektórych szkołach podstawowych.

W terminie 7 dni poprzedzających termin  rozpoczęcia postępowania  rekrutacyjnego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych rodzice/prawni opiekunowie dzieci, które obecnie uczęszczają do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych składają deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2020/2021 w przedszkolu/szkole, do której uczęszcza dziecko. W przypadku, gdy rodzic nie złoży deklaracji w ww. terminie, dziecko traci status kontynuującego wychowanie przedszkolne.

Zmiana placówki lub utrata przez dziecko statusu dziecka kontynuującego, w sytuacji gdy rodzic chce aby dziecko realizowało nadal wychowanie przedszkolne spowoduje konieczność wzięcia udziału w postępowaniu rekrutacyjnym. Rodzic wówczas powinien złożyć wniosek.

Do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przyjmuje się dzieci zamieszkałe na obszarze miasta Zabrze. Pierwszeństwo w przyjęciu mają dzieci obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne, tj. dzieci 6-letnie oraz posiadające decyzję o odroczeniu od realizacji obowiązku szkolnego.

Postępowanie rekrutacyjne dotyczy:

 • dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym,
 • dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ubiegających się o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego ogólnodostępnego,
 • dzieci posiadające decyzję o odroczeniu od realizacji obowiązku szkolnego.

Postępowanie rekrutacyjne do zabrzańskich publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez  Miasto Zabrze na rok szkolny 2020/2021, rozpocznie się od 2 marca 2020 r.

Wniosek o przyjęcie dziecka można będzie składać w terminie
od 2 marca 2020 r. od godz.: 12:00  do 16 marca 2020 r. do godz.: 15:00


Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w publicznych szkołach podstawowych, prowadzonych przez Miasto określono w Zarządzeniu Nr 63/WO/2020 Prezydenta Miasta Zabrze z dnia 29 stycznia 2020 r. (zarządzenie)

Postępowania rekrutacyjne do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Zabrze na rok szkolny 2020/2021 prowadzone będą wg następujących etapów:

 • postępowanie rekrutacyjne na wolne miejsca,
 • pierwszy etap postępowania rekrutacyjnego, w przypadku gdy liczba kandydatów jest większa od liczby miejsc w danym przedszkolu lub oddziale przedszkolnym.
  Na tym etapie brane są pod uwagę łącznie kryteria ustawowe, mające jednakową wartość (art. 131 ust. 2 i 3 ustawy Prawo oświatowe  t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 z późn. zm.).
  1) wielodzietność rodziny kandydata;
  2) niepełnosprawność kandydata;
  3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
  4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
  5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
  6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
  7) objęcie kandydata pieczą zastępczą.
 • drugi etap postępowania rekrutacyjnego, prowadzony w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych po pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub gdy dana placówka dysponuje nadal wolnymi miejscami. Na tym etapie brane są pod uwagę kryteria i liczba punktów za dane kryterium, określone w Uchwale Nr XXXVIII/428/17 Rady Miasta Zabrze z dnia 13 marca 2017 r. w sprawie określenia na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w publicznych szkołach podstawowych, prowadzonych przez Miasto Zabrze kryteriów i przyznania każdemu kryterium liczby punktów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów. (uchwała)Postępowanie rekrutacyjne do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w publicznych szkołach podstawowych funkcjonujących na terenie miasta Zabrze, na rok szkolny 2020/2021, wzorem lat ubiegłych odbędzie się przy wsparciu systemu elektronicznego. Zarządzenie Nr 86/WO/2020 z dnia 10 lutego 2020 r. (zarządzenie)Po zakończeniu postępowania uzupełniającego rodzice dzieci, które ukończyły 2,5 roku w dniu 1 września 2020 r. zamieszkałe na obszarze miasta Zabrze mogą ubiegać się o przyjęcie dziecka do publicznego przedszkola lub oddziału przedszkolnego zorganizowanego w publicznej szkole podstawowej tylko w szczególnie uzasadnionych przypadkach gdy placówki te dysponują wolnymi miejscami.

Rekrutacja ID: 112; Wersja: 20.147.310.2160 Harmonogram ID: 264;